امکان گروهبندی گزارش دفتر تجمعی روی سطوح مختلف تفصیلی