امکان تعریف کنترلهای بین اسنادی اعتباری

امکان تعریف کنترلهای بین اسنادی اعتباری < بودجه و اعتبارات < گروه محصولات مالی
تاریخ :04/12/2017 07:37:37 ق.ظ
سیستم :بودجه و اعتبارات
ویرایش :9.600.00

امکان تعریف ساختار وابستگی اسناد اعتباری