گزارش تفصیلی ردیف بودجه

گزارش تفصیلی ردیف بودجه < بودجه و اعتبارات < گروه محصولات مالی
تاریخ :11/13/2016 03:12:00 ب.ظ
سیستم :بودجه و اعتبارات
ویرایش :8.954.00

امكان مشاهده نحوه تامین و مصرف ردیف بودجه مشخص